23
اطلاعیه مهم مربوط به حساب های بانکی مرکز خدمات

پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر عدم امکان دسترسی به شهریه واریزی محرم طلابی که شماره کارت های بانک ملی مفتوح توسط مرکز خدمات حوزه های علمیه  را در سامانه ثبت نموده اند و بررسی های به عمل آمده نتیجتا این مساله مربوطه به نوع خاص این حساب ها می باشد که مبالغ واریزی به این حساب ها به حساب مادر که حساب اصلی مرکز خدمات می باشد واریز شده است .

لذا توجه به نکات ذیل ضروری است :

1. لازم است طلاب محترم دارای حساب های مذکور سریعا نسبت به جایگزین نمودن حساب سیبای بانک ملی دیگری اقدام فرمایند.

2. لیست این طلاب از طریق سامانه درخواست ها ( موجود درسامانه پرداخت) به دفتر شهریه معظم له اعلام گردد .

3. برای عودت مبلغ منتقل شده به حساب اصلی مرکز خدمات و تحویل آن به طلبه با مرکز خدمات منطقه خود رایزنی فرمایید .

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.